Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kozminski Boutique (obowiązujący od 23.03.2015 r.)

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Kozminski Boutique działający pod adresem: www.kozminski-boutique.shoplo.com (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez Akademię Leona Koźmińskiego (dalej ALK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 17, REGON 010228830, będącą podatnikiem VAT o nr NIP 524-10-05-438.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Asortyment Sklepu jest przeznaczony wyłącznie dla społeczności Akademii Leona Koźmińskiego.

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. ALK zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

a) przelew bankowy na konto ALK: 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 z tytułem "Kozminski Boutique, numer zamówienia"

b) PayU – za pomocą karty płatniczej lub przelewu

b) gotówka – płatność uiszczana w sklepie stacjonarnym w siedzibie ALK w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, budynek D.

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Sprzedaż następuje po złożeniu przez Kupującego zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji:

a) w przypadku zamówienia płatnego przelewem bankowym - jest ono realizowane po otrzymaniu płatności. Kupujący jest informowany mailowo o wpłynięciu płatności na konto ALK. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zamówienie jest anulowane.

b) w przypadku zamówienia płatnego gotówką - Kupujący jest informowany mailowo o przyjęciu zamówienia, a następnie o gotowości zamówienia do odebrania

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach od 11:00 do 15:00.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. ALK jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określenia orientacyjnie nowego terminu realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Wysyłka i odbiór zamówienia

1. W przypadku płatności przelewem zamówienia wysyłane są przez usługę Poczty Polskiej Paczka24.

2. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy uzależnionymi od wagi zamówionych towarów. Koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia.

3. Koszty przesyłki dotyczą wysyłki na terenie Polski. Koszt wysyłki za granicę jest wyliczany indywidualnie w zależności od wagi zamówionych towarów, a także miejsca przeznaczenia i przedstawiany Kupującemu do akceptacji.

4. W przypadku płatności gotówką zamówienie jest odbierane osobiście w sklepie stacjonarnym w siedzibie ALK w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, budynek D.

VI. Niezgodność towaru z umową, odstąpienie od umowy, zwroty

1. ALK odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki.

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

Akademia Leona Koźmińskiego
Kozminski Boutique
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać, gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Zwracany towar nie może nosić cech użytkowania, musi posiadać oryginalną metkę i być w oryginalnym opakowaniu.

6. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz kosztom przesyłki do Kupującego. Pieniądze są zwracane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, ALK nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

VII. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ALK względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy poinformować o tym niezwłocznie, wysyłając maila na adres: boutique@kozminski.edu.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Kupującego.

4. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez ALK do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do ALK, Kupujący zostanie poproszony przez ALK o dostarczenie produktu na koszt ALK na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa.

5. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

6. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów, zmian związanych z niedostosowaniem się do instrukcji prania. Gwarancja nie obejmuje również zmian wymiarów, w granicach do 10% licząc od wymiarów pierwotnych, konserwowanych produktów z naturalnych włókien: bawełna, wełna.

7. W przypadku, gdy ALK nie uznała reklamacji Kupującego, a ten nie zgadza się z jej decyzją, Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

8. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

VIII. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest ALK.

3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą dla celów realizacji zamówienia.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Każdy Kupujący może zażądać zmiany swoich danych lub ich usunięcia.

6. ALK nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2015 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl